1. Intellectueel Eigendom

 • 1. Aai Aai valt onder Cookoo en is een geregistreerde merknaam.
 • 2. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Aai Aai of andere rechthebbenden.
 • 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schrifttelijke toestemming van Aai Aai of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.
 • 4. Aai Aai bezit over alle rechten van intelectueel eigendom betreffende de materialen. Het verschpreiden, copiëren en elk ander gebruik ervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Aai Aai.

2. Privacy

 • 1. Door gebruik te maken van de webshop stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door Aai Aai van bepaalde persoonlijke gegevens.
  De persoonlijke gegevens worden opgenomen in de bestanden van Aai Aai voor klanten administratie. U hebt steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand.
 • 2. De persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. 

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 1. Voor alle bestellingen en leveringen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 • 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 3. Ingeval van geschil of discussie zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

4. Diverse bepalingen

 • 1. De maatschappelijke zetel van Aai Aai heet Cookoo Vof en is gevestigd te 2300 Turnhout, Sleedoorn 18, met KBO nummer 0837.012.208. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Aai Aai op vermeld adres of naar het e-mail adres info@aaiaai.be.
 • 2. Aai Aai tracht zo spoedig mogelijk haar ontvangen emails te beantwoorden.
 • 3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
© 2016 - 2024 AAI AAI | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore