1. Toepasselijkheid

 • 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met AAI AAI cv (opgericht onder Vof Cookoo) gevestigd te Lintbossen 5, 2360 Oud-Turnhout.
 • 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 • 3. AAI AAI behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 • 4. Door het gebruik van deze website www.aaiaai.be en/of het plaatsen van een bestellingen aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden.

2. Overeenkomst

 • 1. Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door AAI AAI op het moment dat een order bevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres.
 • 2. Door gebruik te maken van elektronische communicatievormen is de Koper akkoord dat hierdoor een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Het gebrek aan een gewone schriftelijke handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst, de algemene voorwaarden en het aanvaarden daarvan.
 • 3. Voor zover toegestaan door de wet gelden de elektronische bestanden van AAI AAI hierbij als bewijs.
 • 4. Indien AAI AAI de bestelling niet kan uitvoeren zal de Koper hiervan tijdig in kennis gesteld worden, zonder dat deze aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
 • 5. AAI AAI behoudt het recht beroep te doen op derden bij uitvoering van een overeenkomst met de koper.

3. Prijzen

 • 1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 • 2. AAI AAI behoudt het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • 3. De Koper is de prijs verschuldigd die AAI AAI in haar orderbevestiging aan de Koper heeft meegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door AAI AAI worden gecorrigeerd.

4. Betaling

 • 1. Bij bestellingen via de Website kan betaald worden via een overschrijving, PayPall, IDeal of Bancontact/Mister Cash.
 • 2. AAI AAI zal na het aanvaarden van de bestelling (orderbevestiging) de Koper een factuur verzenden per e-mail. 
 • 3. De Koper is ertoe gehouden het bedrag te betalen zoals vermeld op de factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs in Euro van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW.
 • 4. Bestellingen worden pas verwerkt na volledige betaling van de factuur.

5. Levering en leveringstermijn

 • 1. Onze artikelen worden verzonden met post NL.
 • 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd na betaling. Wij trachten de bestellingen binnen de 14 dagen te verzenden, rekeninghoudend dat alle producten handgemaakt zijn. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn 30 dagen na betaling van u bestelling.
 • 3. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België en Nederland. Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met Cookoo.
 • 4. Verzendkosten binnen België: 2,90 Euro als het gewicht < 2Kg (Standaard), 5,90 Euro bij gewicht < 5Kg
 • 5. Verzendkosten naar Nederland: 4,50 Euro als het gewicht <2 Kg (Standaard), 7,90 Euro bij gewicht < 5Kg
  Wanneer het gewicht van de bestelling meer is dan 2Kg contacteren wij de Koper.
 • 6. Leveringen vinden plaats op het door de Koper opgegeven adres tijdens de bestelling.

6. Onderzoeken en klachtentermijn

 • 1. De Koper heeft de verplichting om bij de aflevering de producten te onderzoeken. Daarbij behoort De Koper te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de Koper zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, AAI AAI schriftelijk hiervan in kennis te stellen.
 • 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft AAI AAI de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of de factuurwaarde exclusief verzendingskosten terug te betalen.
 • 3. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.

7. Recht van verzaking en ruiling

 • 1. De Consument heeft volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991 “Het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst”
 • 2. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
 • 3. In het geval dat de Koper zijn verzakingsrecht uitoefent is deze verplicht hier schriftelijk melding van te maken aan AAI AAI binnen veertien (14) kalenderdagen na de levering van het product. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan AAI AAI. De terugzending dient eveneens te gebeuren binnen de vermelde termijn van 14 kalenderdagen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
 • 4. AAI AAI is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
 • 5. Indien blijkt dat de teruggestuurde producten gewassen of gebruikt zijn, vervalt het verzakingsrecht. 
 • 6. Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden teruggestuurd, De Koper zal dan instaan voor de verzendingskosten hiervan.

8. Producten

 • 1. Kleuren in de producten kunnen afwijken met hun foto’s en afbeeldingen op de website. Instellingen en beeldschermen kunnen een afwijking veroorzaken in de kleuren. Aai Aai tracht haar foto’s waarheidsgetrouw vast te leggen in een zo natuurlijk mogelijk licht om zoveel mogelijk kleurafwijkingen te voorkomen.

9. Eigendomsvoorbehoud

 • 1. De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de Koper de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op De Koper over.

10. Overmacht

 • 1. In geval van overmacht is AAI AAI niet gehouden hun verplichtingen jegens de Koper na te komen. AAI AAI is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 • 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan AAI AAI kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • 3. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers.

 

© 2016 - 2024 AAI AAI | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel